"Mamôncékoiçamamôn?
Mamônkékéfé?"

tricot

"T'as 'u?!
'ouis tircote cô mamôn!"